Kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanak


Kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanak


Assalammualaikum dan salam sejahtera.PengenalanTidak diSistem kurikulum prasekolah telahdibina bersesuaian dengan tahap perkembangan dan bersesuaian dengan aspekpembangunan dan kemajuan masa kini. Walaupun kaedah dan sistem yang ada cukupuntuk membantu dalam perkembangan pelajar prasekolah dari segi JERInamun kelebihan ICT juga amat berguna dan membantu dalam melicinkan lagi prosespembelajaran di prasekolah. Terdapat banyak kepentingan ICT ini termasuklahmembantu guru untuk mendapatkan bahan pengajaran dan membantu pelajar untukmenjelajah dunia ICT agar tidak ketinggalan dengan arus pemodenan.

Penggunaan ICT telah menjadiagenda penting dalam sistem pendidikan masa kini. Terdapat beberapa kepentingan ataupun kebaikan pendidikan jasmani kepada kanak-kanak. Antara salah satunya adalah ia dapat mengembangkan perkembangan motor kasar dan motor halus mereka. Perkembangan kedua-dua motor ini sangatlah penting kepada pertumbuhan kanak-kanak. Kemahiran motor pada amnya melibatkan hubungan antara otak, sistem saraf dan otot yang kerja secara bersama. Oleh itu, penguasaan kemahiran motor sama ada halus atau kasar ini sangat penting amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan penuh yakin.

Menurut Kurikulum Pra-sekolah Kebangsaan 2003, pertumbuhan dan perkembangan Pada zaman negara Malaysia yang pesat membangun inipenggunaan ict semakin meluas kepada semua golongan tidak terhad kepadagolongan pekerja dan dewasa sahaja tetapi kanak-kanak juga tidakketinggalan dalam mengikut rentak arus globalisasi ini. Kanak-kanak kinijuga sudah tahu menggunakan komputer. Mereka boleh membuka dan menutupkomputer. Mereka juga boleh menerokai perkara-perkara baru.

Namun sejauhmanakah ict boleh membawa manfaat kepada kanak-kanak khususnya dalampendidikan awal kanak-kanak kerana ict juga boleh membawa keburukankepada mereka. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalammendidik anak-anak mereka ke arah menjadikan mereka kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanak yangcemerlang, gemilang dan terbilang namun oleh kerana kebanyakkan ibu bapayang sibuk mengejar duniawi dalam mencapai kejayaan, status dan pangkatnamun mereka lupa memberi didikan yang sempurna kepada anak-anakmereka.

Oleh yang demikian perubahan-perubahan pedagogi menggunakan ICTadalah perlu dalam usaha straddle trading options demo proses pengajaran dan pembelajaranmenjadi lebih menarik lagi berkesan (Mohd. Pendidikanprasekolah merujuk kepada Akta Pendidikan 199 ialah program pendidikan bagi muridyang berumur dari 4 hingga tahun (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).Program dan kegiatannya mengikut garis panduan kurikulum prasekolah yangberlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Tujuan pendidikan prasekolah ialahuntuk memperkembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dalam kepenntingan, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaranyang selamat, seSistem pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan yang amat pesat. Pelbagai kaedah baru diperkenalkan bagi menjadikan pengajaran guru lebih berkesan dan pembelajaran murid lebih bermakna (Jamalludin dan Zaidatun,2003).

Penggunaan I CT merupakan salah satu daripada kaedah baru yang mampu mencapai tujuan tersebut. Di dalam dunia teknologi maklumat masa kini, di mana asal sering dihujani dengan maklumat yang begitu banyak, adalah amat penting bagi kita untuk menguruskan kanxk maklumat ini supaya ianya memberi makna kepada kita. Jika tidak, maklumat ini tidak dapat digunakan untuk kebaikan dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita.

Kita yang berada di dalam dunia pendidikan ini perlulah melihat kepada penggunaan teknologi yang canggih dalam membentuk sistem yang dapat membantu memberi pengetahuan yang berguna kepada pelajar-pelajar. Menurut Pisapa (1994), integrasi ICT dalam penKepentingan Subjek ICT Kepada Kanak-KanakOleh: Noorfarahin Bt Muhamad FadzilPembelajaran ICT merupakan suatu bidang yang amat penting dalam membina rangkaian dan memenuhi cabaran persaingan masa kini.

Ppendidikan kepentingan ini, Kolej Perkembangan Awal Kanak-Kanak (KPAKK) telah menyediakan pelajar kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanak dapat pendidiian keperluan dan kehendak pasaran terutama berkaitan tahap kesediaan guru PAKK mengaplikasikan penggunaan ICT dalam proses pembelajaran dan pendidikn di dalam kelas kepada kanak-kanak. Pembelajaran berasaskan penggunaan ICT mampu memberi kesan keatas hasil kerja dan tingkah laku murid-murid terutamanya kanak-kanak di institusi pendidikan awal kanak-kanak seperti TASKA, TADIKA dan prasekolah.

Tahap kesediaan guru PAKK merujuk kepada bagaimana seseorang guru itu bersedia atau menyiapkan diri untuk mengajar subjek yang berkaitan dengan penggunaan ICT atau sesuatu yang berkait deng.
Kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanak

Kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanak

Kepentingan ict dalam pendidikan awal kanak kanakAdd a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *